loading
SMP برق صنعت
جستجو
فارسی

حفاظت دور موتور و نمایشگر دور موتور

حفاظت دور موتور و نمایشگر دور موتور

-حفاظت دور موتور (Speed Switch)

(CSM 200)

کلید کنترل سرعت:
 
کلید کنترل سرعت SMPدر ارتباط با سنسور پالس و برای نظارت بر سرعت چرخش شفت های ماشین آلات استفاده می شود. فرکانس پالس توسط کنترل ترانزیستور تعیین می شود. هنگامی که فرکانس ورودی از فرکانس مورد نظر عبور می کند، ترانزیستور خروجی داخلی فعال می شود. تجهیزات هشدار دهنده و یا کنترل کننده به این خروجی متصل شده و زمانی که سرعت از مقدار مورد نظر افزایش یا کاهش می یابد، بکار می افتند. عملیات ترانزیستور در طول زمان راه اندازی و حالت تنظیم بکار نمی افتد. 
 
موارد کاربردی:
دو حالت برای فناوری نظارت بر سرعت متراکم SMP در دسترس هستند. 
 
موارد کاربردی سرعت پایین :
با چرخش دستگاه محرک، تعداد پالس ها با کلید روکش دار تقریب مشخص، شمارش و نمایش داده خواهد شد. در زیر، اگر تعداد پالس ها (دور در دقیقه) کمتر از مقدار تنظیم شده توسط کاربر باشد، خروجی (سیم سوم) بر اساس نوع مدل کلید داخلی NPN یا PNP فعال خواهد شد. 
 
موارد کاربردی سرعت بیش از حد:
با چرخش دستگاه محرک، تعداد پالس ها با کلید روکش دار تقریب، مشخص، شمارش و نمایش داده خواهد شد. در زیر، اگر تعداد پالس ها (دور در دقیقه) بیش از مقدار تنظیم شده توسط کاربر باشد، خروجی (سیم سوم) بر اساس نوع مدل کلید داخلی NPN یا PNP فعال خواهد شد. 
 

 

- حفاظت دور موتور با جعبه محافظ  (Speed Switch)

(CSM 200)

-نمایشگر دور موتور  (Speed Monitor)

 

رله نظارت بر سرعت:


رله نظارت بر سرعت SMP از نوع SOUD-900A متصل با سنسور پالس متنوع برای نظارت بر ارتباط سرعت چرخشی سنسور 2 سیمه، 3 سیمه شفت های ماشین آلات (NPN و PNP) با SOUD-900A استفاده می شود.


فرکانس پالس با فرکانس تعیین شده توسط کنترل رله مقایسه می شود. هنگامی که فرکانس ورودی، از فرکانس مورد نظر عبور می کند، رله خروجی داخلی فعال می شود. تجهیزات هشدار دهنده و یا کنترل کننده به این رله خروجی متصل شده و زمانی که سرعت از مقدار مورد نظر افزایش یا کاهش می یابد، بکار می افتند. عملیات رله در طول زمان راه اندازی و حالت تنظیم بکار نمی افتد.


موارد کاربردی:

مانیتور سرعت SMP از نوع SOUD-900A با سه مورد سرعت کمتر از حد، بیش از حد و مخلوط، سیستمی را برای کنترل و مشاهده حرکت دستگاه هایی مانند نوار نقاله، و غیره فراهم می کند.
 

(SUDE 900-A)


 

  speed switch:

 

 

 speed monitor:

 Speed Switch 

 

 

Speed Monitor 

ورود اطلاعات خریدار:

موبایل:

فکس:

*ایمیل:
سمت:

*تلفن:
*نام و نام خانوادگی:

* نام شرکت: